Reciklažna delatnost

ČISTIJA BUDUĆNOST!

Reciklažna delatnost


Druga, ne manje značajna, delatnost naše firme jeste upravo reciklaža, i to svih obojenih metala, a prevashodno aluminijuma. Po svojim karakteristikama i upotrebljivosti, aluminijum je jedan od metala koji se nalazi u samom vrhu ekoloških materijala. Njegovom preradom dobijaju se novi, višenamenski gotovi proizvodi, dalje upotrebljivi u raznim industrijama, a pre svega u zahtevnoj automobilskoj industriji. Kao što se može zaključiti, našim poslovnim aktivnostima metalni otpad prestaje da bude otpad i postaje veoma značajna sirovina na globalnom nivou.

Mi ulažemo stalni napor da smanjimo utrošak energenata (pre svega prirodnog gasa) po svakoj toni proizvoda i povećamo efikasnost, uz smanjenje emisije štetnih gasova.

Našim brižnim radom i odnosom prema redukciji nastanka i zbrinjavanju sopstvenog otpada, kao i predaji drugim postrojenjima na dalji tretman uz praćenje toka kretanja istog, direktno minimiziramo negativan uticaj na životnu sredinu.

Sve što se odvija kod nas je u skladu sa svim važećim normama i propisima, čime doprinosimo očuvanju životne sredine, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou, kroz našu povezanost sa poslovnim partnerima. Na ovaj način objedinjujemo ekonomske sa ekološkim ciljevima.

Posedujemo dozvole za sakupljanje, tretman i transport neopasnog i opasnog otpada (obrazac videti ovde). Za sav preuzeti otpad izdajemo Dokument o kretanju otpada.

Ukoliko neko ima sopstveni otpad obojenih metala, postoji mogućnost dogovora da se taj isti otpad preradi kod nas u oblik koji odgovara potrebi dostavljača. Pri tome se naplaćuju samo utrošci materijala/energenata i rada koji su angažovani.

Reciklažna delatnost DIP Livnica

Reciklaža i ekologija

Sakupljanje otpada koji je moguće reciklirati i ponovo upotrebiti ima za cilj da smanji zagađenja životne sredine, da uštedi električnu energiju i prirodne resurse.


Aluminijumske
felne

Aluminijumske felne

Aluminijumske
limenke

Aluminijumske limenke

Aluminijumski
miks

Aluminijumski miks

Aluminijumsko
uže

Aluminijumsko uže

Bakarno
uže

Bakarno uže

Mesingani
otpad

Mesingani otpad

Vrste otpada koje otkupljujemo su:


Aluminijumski otpad


Aluminijumski otpad

Industrijski, tvrdi aluminijum, limovi, profili, ofset ploče, stolarija, limenke, užad, cevi i sl.

Bakarni otpad


Bakarni otpad

Cevi, limovi, užad, i sl.

Mesingani otpad


Mesingani otpad

Slavine, ventili, limovi, i sl.

Bronzani otpad


Bronzani otpad

Industrijski otpad, i sl.

Mi recikliramo otpad, vi zarađujete!