Reciklažna delatnost

ČISTIJA BUDUĆNOST!

Reciklažna delatnost


Druga, ne manje značajna, delatnost naše firme jeste upravo reciklaža, i to svih obojenih metala, a prevashodno aluminijuma. Po svojim karakteristikama i upotrebljivosti, aluminijum je jedan od metala koji se nalazi u samom vrhu ekoloških materijala. Njegovom preradom dobijaju se novi, višenamenski gotovi proizvodi, dalje upotrebljivi u raznim industrijama, a pre svega u zahtevnoj automobilskoj industriji. Kao što se može zaključiti, našim poslovnim aktivnostima metalni otpad prestaje da bude otpad i postaje veoma značajna sirovina na globalnom nivou.

Mi ulažemo stalni napor da smanjimo utrošak energenata (pre svega prirodnog gasa) po svakoj toni proizvoda i povećamo efikasnost, uz smanjenje emisije štetnih gasova.

Našim brižnim radom i odnosom prema redukciji nastanka i zbrinjavanju sopstvenog otpada, kao i predaji drugim postrojenjima na dalji tretman uz praćenje toka kretanja istog, direktno minimiziramo negativan uticaj na životnu sredinu.

Sve što se odvija kod nas je u skladu sa svim važećim normama i propisima, čime doprinosimo očuvanju životne sredine, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou, kroz našu povezanost sa poslovnim partnerima. Na ovaj način objedinjujemo ekonomske sa ekološkim ciljevima.

Posedujemo dozvole za sakupljanje, tretman i transport neopasnog i opasnog otpada (obrazac videti ovde). Za sav preuzeti otpad izdajemo Dokument o kretanju otpada.

Ukoliko neko ima sopstveni otpad obojenih metala, postoji mogućnost dogovora da se taj isti otpad preradi kod nas u oblik koji odgovara potrebi dostavljača. Pri tome se naplaćuju samo utrošci materijala/energenata i rada koji su angažovani.

Reciklažna delatnost DIP Livnica

Vrste otpada koje otkupljujemo su:


Aluminijumski otpad


Aluminijumski otpad

Industrijski, tvrdi aluminijum, limovi, profili, ofset ploče, stolarija, limenke, užad, cevi i sl.

Bakarni otpad


Bakarni otpad

Cevi, limovi, užad, i sl.

Mesingani otpad


Mesingani otpad

Slavine, ventili, limovi, i sl.

Bronzani otpad


Bronzani otpad

Industrijski otpad, i sl.

Mi recikliramo otpad, vi zarađujete!